NEOFICIÁLNÍ a tedy nezávislá stránka k tématu: Řád svatého Lazara - OSLJ

Soukromá webová stránka k informaÄŤnímu úÄŤelu

připravená Mikulášem Krejčíkem z Radimovic, bývalým OLJ

english deutsch fran�ais espanol �esk�

Rytířský vzor rytíře Řádu svatého Lazara

Wappen

Karel I. František Josef, neobyčejně mimořádný člověk, vykonával svůj úřad císaře a krále rakousko-uherského (21.11.1916 do 11.11.1918) v nejméně příznivých podmínkách pro panování. Proto se mu nepodařilo uskutečnit všechna jeho předsevzetí. Narodil se 17. srpna 1887 na zámku Persenbeug v Dolním Rakousku, zemřel 1. dubna 1922 na portugalském ostrově Madeira. K jeho velkému panovnickému titulu se řadil také titul krále Jeruzalémského. Během své krátké vlády vyvinul několik mírových snah k ukončení první světové války. Po jeho sesazení žil nejprve ve Švýcarsku. Po dvou neúspěšných restauračních pokusech v Uhrách umírá dokonce ve vyhnanství. V roce 1954 započal proces svatořečení, který byl podporován instituci „Kaiser-Karl-Gebetsliga für den Weltfrieden“ (Modlitba ligy císaře Karla pro celosvětový mír) pod vedením biskupa Kurta Krenna. Dne 20. prosince 2003 byl proces svatořečení ukončen. Dne 3. října 2004 byl bývalý monarcha prohlášen blahoslaveným. Den jeho svatby, 21. říjen, byl ustanoven jako jeho památný den. Dnes je patronem Madeiry a rytířským vzorem rytíře Řádu svatého Lazara.

V rámci slavnostního pontifikálního požehnání řádový prelát Rakouska, J.M. generální opat Gregoris Manian C.M.V., dne 28. června 1974 svěřil velkopřevorství Čechy, Uhry a Rakousko a také řádové rytíře na celém světě Řádu svatého Lazara a zvláštní přímluvě Božího služebníka Karla z Domu Rakouského.

Modleme se k Bohu, Stvořiteli nebe i země, Tvůrci všeho spravedlivého řádu:

Rytíři Řádu svatého Lazara Jeruzalémského svěřili se přímluvě Božího služebníka Karla z Domu Rakouského.

Vidí v něm, králi jeruzalémském, svůj rytířský vzor. Dej lazariánským rytířům sílu, aby byli svého vzoru hodni.

Dej národům spravedlivý a trvalý mír. Dej všem, kdož usilují o mír, vytrvalost a úspěch.

Ochraňuj lazariánské rytíře, ochraňuj všechny, kdož jsou dobré vůle, před nevěrou a strachem. Posiluj lazariánské rytíře v jejich dobrém díle.

Dej, aby svou nemocniční službu chorým konali lépe a s větší vytrvalostí.

Posiluj je při prokazování rytířských ctností. Posiluj je v odpouštění a pomni zvláště řádových bratří z Čech, Uher a Rakouska.

Pomni lazariánských rytířů v celém světě, jejich podporovatelů a jejich přátel. Odpusť všem nepřátelům.

Pomni rodiny a všech potomků Božího služebníka Karla z Domu Rakouského a poskytni jim své požehnání a záštitu. .

Dej služebníka svého Karla z Domu Rakouského všem státníkům za zářivý příklad jeho brzkým svatořečením.

Dopřej, všemohoucí Bože, aby všechny národy země poznaly světlo Tvého evangelia, přidržely se Tvé pravdy a žily v míru.

BUDIŽ CHVÁLEN A VELEBEN NA VĚKY.

Pramen: z knihy "Memento", Autor: † Erich Feigl, vydaná kancléřským úřadem velkopřevorství Rakouska les Ordre Militaire et Hospitalier de Saint-Lazare de Jerusalem, Vídeň, 1978, strany 149 a 151.

Poznámka mebmastra: Tolik k šlechtické teorii. Jak vypadájí rytířství a morální hodnoty v Řádu svatého Lazara dnes je stručně uvedeno na hlavní stránce tento webu.

Poslední aktualizace dne 14.12.2017

Tato stránka byla staĹľena za 0.0023 vteřiny.

Bookmark Buttons


Bookmark: Del.icio.us Bookmark: Facebook Bookmark: Google Bookmark: Yahoo